سعید شمس در روز هنر انقلاب گفت:

هنر موسیقی زبان شیوایی است برای بیان واقعیت ها

مهمترین جمله برای بیان تاثیر گذاری هنر، جمله معروف از مقام معظم رهبری است که می فرمایند: هراندیشه ایی که در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست.

سعید شمس هنرمند اصفهانی و مدیر گروه سرود آواها و نواهای اصفهان در حاشیه پاسداشت روز هنر و انقلاب اصفهان به خبرگار هنرنا گفت: شکر خدا مدتی است مسئولین و هنرمندان همت کرده اند و هنر اسلامی را ترویج می کنند. ترویج هنر اسلامی کار یک نفر،  دو نفر یا یک مسئول، دو مسئول نیست بلکه هرفردی با توجه به نوع آفرینش خود در جهان هستی یک هنرمند خلق شده و شمه ای از هنر رادارد. و می تواند از آن یک اثر هنری در بعد هنر اصیل اسلامی ایرانی بصورت مانا و فاخر به جا بگذارد. مخصوصا در حوزه موسیقی که حساسیت خاص خودش را دارد. و می تواند کار مثبت و با تاثیر گذاری خاص خود را به جا بگذارد.

وی افزود: خیلی از کارهای کشور می تواند با زبان هنر چه موسیقی، خوشنویسی تئاتر و سایر حوزه ها بیان شود.

مهم برای ما ارائه هنر اصیل ایرانی اسلامی است و هنر اسلامی ایرانی ما باید بتواند سرمشق و الگوبرای سایر کشور ها باشد.چون هنر ما فاخر و ریشه دار است.مخصوصا هنر موسیقی که زبان شیوایی است برای بیان واقعیت ها.

وی در پایان با اشاره به بازدهی سایر جلسات که برگزار می شود به تاثیر گذاری دو چندان آثار هنری بر مردم تاکید نمود.

  1. […] هنر موسیقی زبان شیوایی است برای بیان واقعیت ها […]

Go to TOP