طرح گل و مرغ/ انیس النفوس

طرح فوق در جشنواره جلوه های رضوی در هنرهای سنتی شایسته تقدیر شد.

استاد میثم نیلی طرح انیس النفوس را که در جشنواره جلوه های رضوی در هنرهای سنتی، شایسته تقدیر شناخته شده بود را در اختیار هنرما قرار داد.

111

Go to TOP