برنامه هفتگی اکران سینماهای اصفهان

سینماهای اصفهان در هفته پیش رو، فیلم های زیر را روی پرده خواهد برد:

به گزارش هنرما، سینماهای اصفهان در هفته پیش رو، فیلم های زیر را روی پرده خواهد برد:

سینما قدس،سالن یک:«حکایت عاشقی»
سانس ها:۱۱-۱۳-۱۵-۱۷-۱۹-۲۱

سینما قدس،سالن دو:”پدر آن دیگری”
سانس ها:۱۰:۳۰-۱۲:۳۰-۱۴:۳۰-۱۶:۳۰-۱۸:۴۵-۲۰:۴۵
۳۲۳۳۰۰۲۰

سینما ساحل:”در مدت معلوم”
سانس ها:۱۰:۳۰-۱۲:۳۰-۱۴:۳۰-۱۸:۳۰-۲۰:۳۰
سینما ساحل:”شیفت شب”
سانس ها:۱۶:۳۰
۳۲۲۲۶۱۸۸

سینما خانواده:”شاهزاده روم”
سانس ها:۱۰:۳۰-۱۲:۳۰-۱۴:۳۰-۱۸:۳۰-۲۰:۳۰
سینما خانواده:”پی ۲۲″
سانس:۱۶:۳۰
۳۲۲۲۶۹۵۵

سینما فرهنگیان:”بازگشت لوک خوش شانس”
سانس :۱۶:۳۰
سینما فرهنگیان :”محمد رسول الله”
سانس : ۱۸
۳۲۲۲۷۲۷۲

سینما سپاهان:”این سیب هم برای تو”
سانس ها: ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰-۱۴:۳۰-۱۶:۳۰-۱۸:۳۰
سینما سپاهان:”محمد رسول الله”
سانس:۲۰:۳۰
۳۲۲۰۶۲۶۰

Go to TOP