اندر احوالات مدیرا شری؛

کاش موتوری فرهنگم روشن میکردین!

بگازون تا بریم. دستا امینی رییسی شورای شر به فرمون موتورا برقی آ شهردار بیچاره مردی چشم آبی شر پشتی امینی. به نظردون این چیچیا نشون میدد.

هنرما/ بگازون تا بریم. دستا امینی رییسی شورای شر به فرمون موتورا برقی آ شهردار بیچاره مردی چشم آبی شر پشتی امینی. به نظردون این چیچیا نشون میدد. نکوند امینی دستی فرمونی شهرا تو دساش گرفتس یا امینی میخاد با کاراش پشتشا به شهردار بوکوند. این شهردارم که خدا خیرش بدد میگن آدمی خبیس اما اگه بزارن حالام که تو هزار و چندمی افتتاحیه مال آباد سلفا اومدس نزاشتن حرف بزند میدونین چیطو شد امینی وخیزاد پرید رو موتور آ شهردارم نیشوند پشتش مثی بابا و بچه وا همین شکلی. انگار که امینی هزار سالس دارد موتور می روند وایسا انقده تند نرو هنوز کارای دیگه داری. حالا پیاده شو دادا بعد بگازون. حالا می خوان یخته موتور برقی بیارن تا آلودگیا کم بشد خدا خیرشون بدد شالا موتوری فرهنگیشونم روشن می کردن من نیمیدونم چرا موتوری فرهنگی این شهر خاموشس. هر جا میری این مردی شماره یک شهر راسیم همه چیش یکسا آوختی می خندد آخی. داشتم می گفتم این مردی شماره یکی شر وختی می رد برا حرف زدن همش از شر می گد و کارای که تو شر انجام می شد اما از فرهنگ خبری نیست. هنگ کردیم از بی فرهنگی. آخه به قولی حج علی ممد شری که مردومش کتاب نخونن کتاب اونا را می خوند. میدونی چیطوری یعنی میشن عبرتی همه جا از نادونی. آ همه دسشون میندازن. تو یکی از این طرحا فرهنگی شالا شهردار یخته کتاب می داد به این مردوم که بوخونن. فک کردن کتاب نخونن چیطو می شد هیچی فک کونم انتظار دارن مثی لوکی خوش شانس هی به آرزواشون برسن. حج علی ممد میگد شرمون فرهنگی شدس فک کونم منظورش این توتواس که بالا سری این تابلوا رهنما و رانندگی زدن تا مردوموختی وایمیسن این توتووا را می بینن یخته بغ بغو کونن دلشون حال بیاد.

وای موتور فرهنگی شرا کی روشن می کوند پس. ما که دلمون برا فرهنگ تنگ شده آ برا مسوولان فرهنگی که برن بالا سن آ بگن شونصد تا فرهنگسرا زدیم آ به دنبال مخاطبیم. می گند تو فرهنگسراوام دارن کارا غیر فرهنگی می کونن. منظورم چای می خوردن و ایناس فکرای بد نکون. حالا بر و بچا فرهنگی وخیزیم بریم پیشی شهردار ازش بپرسیم بیبینیم سکان شر را به کی دادس. نکوند به جاش تصمیم می گیرن هان!!!. نکوند شهردار بشد دار شهر. پس فردا اگه ما حرف نزنیم پاشونم جلو شهردار دراز می کونن آ انتظار دارن که کسی حرف نزند. بسس دیگه هر کی باید جاخودش باشد خب. اگه مام حرف نزنیم پس کی بگد. وخیزین یه کاری بوکونیم بچا شهردارمون از دست نرد یهو. میگما بین یکی نیس بشون بوگد بیبین کارادا پ چرا جلو ملت همچی میکونی وخی از رو موتور مرد. عکسدون رفت تو نیوز نایز حالا بیا و درسش کون ور میخیزن میرن می گن شهردارشونا عقبی موتور نیشوندن آ اونم موتوری برقی یهو برق نگیردشون. چرا فک کونم برقی چشاشون شهردار را گرفتس و گرنه همچینی نبود قبلنا که.

آ اگه شوما که اینا میخونین خوشدون اومدس. دارم برادون دادا بازم حوصلادونا بوکونین حالا.

Go to TOP