رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید/ مجموعه طرح گرافیکی

امام خامنه ای: رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید.

امام خامنه ای: رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید.

Go to TOP