جدول اکران سینماهای اصفهان

برنامه اکران سینماهای اصفهان در هفته جاری اعلام شد.

به گزارش هنرما برنامه سینماهای استان اصفهان در هفته جاری به شرح زیر اعلام شد:

سنما ساحل:

فیلم بارکد در سانس های :

۱۰:۳۰ و ۱۲:۳۰ و ۱۴:۳۰ و ۱۶:۳۰ و ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ و ۲۲:۳۰

سینما سپاهان:

سالن شماره ۱:فیلم سینمایی دراکولادر سانس های:

۱۰:۳۰ و ۱۲:۳۰ و ۱۴:۳۰ و ۱۶:۳۰ و ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰

سینما سوره:

سینما سوره: شنبه و یکشنبه ساعت ۲۱:۰۰ ایستاده در غبار
سینما سوره : شنبه ساعت ۱۷:۰۰ پشت در خبری نیست
سینما سوره: یکشنبه ساعت ۱۵:۰۰ سه و نیم

سینما سوره : شنبه ساعت ۱۵:۰۰«چهارشنبه»
سینما سوره : یکشنبه ساعت ۱۷:۰۰ «نیم رخ ها»
سینما سوره یکشنبه ساعت ۱۹:۰۰ مستند پسرانی با گوش های شکسته
سینما سوره شنبه ساعت ۱۹:۰۰ احتمال باران اسیدی

سینما فلسطین:
«فیلم سینمایی زاپاس» در سانس های
۱۰:۳۰ و ۱۲:۳۰ و ۱۴:۳۰ و ۱۶:۳۰ و ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ و ۲۲:۳۰: ۳۰:

سینما شاهین طلایی شاهین شهر

«فیلم سینمایی بارکد» در سانس های ۱۶:۳۰ و ۱۸:۳۰ و ۲۰: ۳۰ و ۲۲:۳۰

سینما قدس :

دراکولا در سانس های۱۰:۳۰ و ۱۲:۳۰ و ۱۴:۳۰ و ۱۶:۳۰ و ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ و ۲۲:۳۰
دختر در سانس های ۱۱و ۱۳ و ۱۵و  ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ و  ۲۲:۳۰

انتهای پیام/

Go to TOP