شبیه خوانی در هفته بسیج

سازمان بسیج هنرمندان اصفهان مراسم و همایش استانی شبیه خوانی و تعزیه را در ایام هفته بسیج اجرا می کند.

به گزارش هنرما سازمان بسیج هنرمندان اصفهان مراسم و همایش استانی شبیه خوانی و تعزیه را در ایام هفته بسیج اجرا می کند.

سین اجرای برنامه به شرح ذیل است:

photo_2016-11-23_23-17-27

Go to TOP