بررسی فمنیست اسلامی در کتاب «الهیات جنسیتی»

کتاب «الهیات جنسیتی» نوشته زهرا امین‌مجد، جدیدترین کتابی است که از زاویه‌ای نو به مساله جنسیت و دین نگاه می‌کند و به تازگی روانه بازار شده است.

به گزارش هنرما کتاب «الهیات جنسیتی» اولین اثر پژوهشی حلقه تخصصی زنان و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حوزه مطالعات جنسیت و خانواده است و این کتاب، پیشنهاد دهنده یک حوزه دانشی جدید است و در کنار ارائه پیشنهاد، برای آن طرح مساله و سوال کرده و به نوعی صورت‌بندی هم می‌کند.

این کتاب با بهره گیری از دانش های مختلف اما با محوریت پارادایم اسلام و بر اساس روش‌شناسی اجتهادی دینی، دین را در حوزه‌های جنسیتی استنطاق می‌کند و بر اساس همین پارادایم دینی است که در حوزه مسائل جنسیتی مسائل و پاسخ ها را استخراج کرد و نظرگاه دین در این خصوص را مطرح کرد.

در واقع دانش «الهیات جنسیتی» عرصه های جدیدی مانند الهیات اجتماعی و جنسیت، الهیات سیاسی و جنسیت، هرمنوتیک متون مقدس و جنسیت و مسائلی از این دست را مطرح کرده است و به جهت گسترده بودن موضوع این کتاب، اولین جلد از موضوعات «الهیات جنسیتی» است تا به تفصیل به مسائل و سوالات پژوهشی مطرح شده در این دانش پرداخته شود.

ویژگی پاسخگویی در این کتاب این است که سعی شده است تمامی پاسخ هایی که در بحث داده می شود بر اساس الگوی دینی و بر اساس اجتهاد دینی باشد، هرچند که در برخی موارد از شیوه‌هایی که خارج از پارادایم اسلامی مانند شیوه‌های پوزیتیویستی یا سایر شیوه‌های غیردینی استفاده شده است.

فمینیسم اسلامی، یکی از بخش های مهم این کتاب است که در این کتاب در معرفی آن آمده است که فمنیسم اسلامی در خارج از ایران نضج و شکل گرفت و جریان قوی هم بود که به دلیل برخی مسائل مانند رفتارهای غیردینی با زنان به وجود آمد و فمینیسم با اسلام اساسا قابل جمع نیست و به لحاظ متدیک هم غلط است اما این ترکیب مسامحتاً به کار رفته است، در این اندیشه برخی سعی کردند با کنار زدن برخی روایات و تاویل‌های خاص خود از قرآن کریم به زعم خودشان به مواردی که از نظر آنها تنقیصی بود پاسخ دهند.

امین مجد، نویسنده این کتاب، در خصوص جریان فمنیستی در داخل کشور گفت: این جریان متاسفانه در کشور ما هم رسوخ کرد و هر چند فمینیسم در خارج از کشور حتی از موج چهارم خود نیز عبور کرده است برای برخی در ایران، امر جدیدی است و نسبت به آن شیفته وار رفتار می کنند اما روشنگری‌ها نیز در زمینه فمینیسم اسلامی تا حدی موثر بوده است و به نظرم تعداد زیادی از کسانی که دارای عقاید فمینیسم اسلامی هستند در واقع خود ماهیت آن را نمی‌دانند و به دلیل فهم غلط موضوع گرفتار آن شده‌اند نه این که بخواهند در برابر اسلام یا احکام اسلامی بایستند.

وی افزود: اگر مردم بدانند که در دستگاه دینی خودمان، همین فقه جواهری که داریم تا چه حد به این مسائل توجه شده است طبیعتا به سمت و سوی عقاید منحرفی مانند فمینیسم اسلامی نخواهند رفت.

کتاب «الهیات جنسیتی»، توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۱۵۴ صفحه و با قیمت ۱۵ هزار تومان به چاپ رسیده است.

انتهای پیام/بسیج جامعه زنان

Go to TOP