۱۲۰ثانیه باجشنواره ملی تولیدات رسانه ای امربه معروف ونهی ازمنکر

فراخوان اولین جشنواره ملی تولیدات رسانه ای ۱۲۰ثانیه ای باموضوع امربه معروف ونهی ازمنکر درنشست خبری بااصحاب رسانه درمجمتمع مطبوعاتی استان برگزارشد.

به گزارش هنرما جانشین مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر استان اصفهان درخصوص شکل گیری این مجمع گفت: توجه به امربه معروف ونهی ازمنکر،احیا واجرای آن ازواجبات جمهوری اسلامی درکشوراست وازآن جا که همیشه خلا آن درکشوراحساس میشده لذامجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر درسال ۹۳ به تصویب وزارت کشوررسید وفعالیت خودرابه صورت یک نیروی تشکل مردمی دراین زمینه واجرای صحیح امربه معروف ونهی ازمنکرآغازکرد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضاصادق زاده افزود:اجرای صحیح امربه معروف ونهی ازمنکردرکشورآنطورکه انتظارمیرود پیش نرفته است واگربخواهیم این امرمهم را آسیب شناسی نکنیم ودورآن رایک دایره قرمزبکشیم به ضررآن کارکرده ایم لذا بایدامربه معروف ونهی ازمنکر به صورت قاطع وصحیح انجام شود.
وی علاوه برتوجه به واجب امربه معروف ونهی ازمنکر،پرداختن وتوجه به مواردی ازجمله محیط زیست وزاینده رود،وجود کارگروه اقتصادرسان همچون حوزه علمیه اصناف دراین زمینه رانیزازجمله فعالیت های دیگراین مجمع برشمرد.
همچنین درادامه این نشست ماجدگودرزی دبیر جشنواره ملی تولیدات رسانه ای ۱۲۰ثانیه ای بابیان این مطلب که اصل مطلب این جشنواره میخواهدبگویداگر قراراست امربه معروف ونهی ازمنکرشود بایدمسئول داشته باشیموبتوانیم این امرراطوری درجامعه گسترش دهیم درذهن مردم به صورت نیک باقی بماند.
وی همچنین ازاین جشنواره ونحوه اجرای آن گفت و خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ امربه معروف ونهی ازمنکردرجامعه،بهره مندی ازابزاررسانه وفرهنگ وهنردرانتقال آموزه های دینی، هوشیاری وبصیرا افزایی درجامعه،ترویج معروفات وتلاش برای کاهش منکرات درجوامع اسلامی وافزایش تولیدات متناسب بااهداف انقلاب واسلام دررسانه هادرحوزه امربه معروف ونهی ازجمله اهداف این جشنواره است.
وی درادامه بابیان این مطلب که این جشنواره درسه بخش دیداری،شنیداری وجانبی برگزارمی شودمعرفی منکرات،ترویج معروفات،ارائه راهکارهای متفاوت جهت امربه معروفرونهی ازمنکردرجامعه،امربه معروف ونهی ازمنکرسیاسی،نقش امربه معروفرونهی ازمنکردرپیشرفت جوامع اسلامی ودرنشاط جامعه،نظارت مردمی،مطالبه گری وانتقادپذیری مسئولین،آتش به اختیلردرفرهنگ سازی امربه معروف ونهی ازمنکررااز جمله وضوعات این جشنواره برشمرد.
همچنین درپایان این جلسه رضا صفری مسئول خبری واطلاع رسانی این جشنواره بابیان اینکه :بحث امربه معروف ونهی ازمنکرجزءمواردوتکالیف واجب برهمه مسلمانان است افزود:همه مادرطول شبانه روز وبدون استثناء درمورداین امر واجب آگاهیم واجرای صحیح آن رااز وظایف اصلی خودمی دانیم.
وی افزود:ماانسان های بی تفاوتی نسبت به موضوعات پیرامون خودنیستیم فقط دربرخی مواردگاهی حساسیت هابسیاربالاوگاهی پایین است وبرای اشخاص مختلف متفاوت است.
صفری خاطرنشان کرد:خبرنگاران نیزازاین امرمثتثنی نیستندوهمچون دیگران بایدنسبت به موضوعات مختلف که منافع ملی،دینی وانسانی مارا به مخاطره می اندازدبراین امرتاکید و حساسیت خاصی داشته باشد.

لازم به ذکراست که دکترجواداستکی باعنوان رئیس این جشنواره،حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضاصادق زاده جانشین مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکراستان اصفهان،ماجدگودرزی دبیرجشنواره،علی رضامحمدی مسئول کمیته فضای مجازی مجمع رهروان استان ورضاسفری مسئول خبری واطلاع رسانی این جشنواره خواهندبود.
همچنین علاقه مندان جهت ارسال آثارخودمی توانندتا۲۰ آذرماه سال جاری به آدرس الکترونیکی ۱۲۰fest.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/

Go to TOP