هنرمندباهنرخودماندگاراست/ آب زاینده رود را تقدیم مردم اصفهان کنید.

شامگاه دیروز مراسم تجلیل از استاد محمود فرشچیان باحضور استاد،مقامات استانی، شهردار،استاندار ورییس صدا و سیمای اصفهان در سالن همایش های پیامبر اعظم دانشگاه اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار  هنرما:رئیس دانشگاه اصفهان در این همایش بابیان این مطلب که هنری برتر و والاترازتربیت انسان هانیست افزود: این دانشگاه توانسته است ازراه های متعدد، باآثارخودیک نهادماندگار دراصفهان شودوانسانهای بزرگ وفاخری اعم ازپزشک،استاد،دبیر،وهمچنین انسان های فرهنگی،علمی،اجتماعی وادبی را تربیت کند وتحویل جامعه دهد.
وی ادامه داد: ازجمله آثاردیگری که باعث ماندگاری بیشتر دانشگاه اصفهان می شود بزرگداشت وتجلیل ازمقام استادبزرگ ایران و جهان محمودفرشچیان است که علاوه براینکه جزء افتخارات وبزرگترین آثارماندگاراین دانشگاه می شود نقشی جاویدان نیز برپیشانی این دانشگاه می زند.
هنروهنرمندماندگارهستند.
هوشنگ طالبی درادامه خاطرنشان کرد:یک هنرمندباآثارهنری خودماندگاراست چراکه این هنروهنرمنداست که می تواندبا آثار فاخر هنری خود برای سرزمینش افتخار آفرین باشد وچه کسی والاو بزرگتر از استادفرشچیان که آثاروهنر زیبای خودرادرکشوروجهان ماندگارکرده است.

هدیه بزرگ استادفرشچیان به اصفهان

رییس دانشگاه اصفهان درادامه اذعان داشت: استادفرشچیان امروزباحضورخود یک هدیه بزرگ وارزشمندرا تقدیم دانشگاه اصفهان کرد واین درحالی است که یک هدیه بسیارزیبانیز به تالارموزه این دانشگاه تقدیم کردکه بدون شک برای دانشگاه اصفهان ماندگار وباعث افتخارخواهدبود.
وی همچنین افزود: عنایت ونظراستاد فرشچیان به مراکزعلمی ،فرهنگی و اجتماعی بسیارویژه است وامروزازعمق جانشان درباره هنرستان هنرهای زیبای اصفهان صحبت کردند.
رئیس دانشگاه اصفهان گفت: اگرقراراست تجلیلی ازاستادفرشچیان شود ،احیا دوباره هنرهای زیبا است که ازمسئولین شهری تقاضامیکنیم در نگهداری هنرستان هنرهای زیبا کوشاباشندوآن رابه همان جایگاهی که داشت بازگردانندوارتقاء دهند.

تشنه بادیه را هم به زلالی دریاب
به امیدی که دراین ره به خدامی داری

درادامه این همایش استادفرشچیان با احترام وتشویق بسیاری ازجانب حضار،به روی صحنه رفت و سخنان خودرابا یک توصیه ای به جوانان آغازکردوافزود:به عنوان یک پدرمهریان ودلسوزشماجوانان راتشویق به کار، تلاش ،کوشش وکسب علم می کنم وازشمامی خواهم یک لحظه فرصت خودرابیهوده هدر ندهید وازلحظه لحظه زندگی خودنهایت استفاده راببرید.
وی تنهادغدغه وصحبتی که درجایگاه داشت پیرامون آب زاینده روداصفهان بود .
استادفرشچیان زاینده رود راحق مسلم مردم اصفهان برشمردو ازمسئولین تقاضا کردکه ازهرراهی که می شودتلاش کنند و آب زاینده رودرابه مردم اصفهان ارزانی دارند.
درپایان این مراسم ازاستادفرشچیان تقدیروتشکربه عمل آمد.
لازم به ذکراست :۳۰شهریورماه سال جاری از ششمین اثرزیبای استادفرشچیان نیز درتهران رونمایی می شود.

انتهای پیام/

Go to TOP