درگذشت الهه خوشکام هنرمند مستعد وبااخلاق تئاتراصفهان

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـت کـه بهار فرحناک زندگی یکی از هنرمندان بااخلاق تئاتراصفهان را به خزانی حزن انگیز و ماتم زده مبدل کندکه این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش در بـی کران هـستی و یگانه رازجاودانگی است.

به گزارش هنرما: الهه خوشکام هنرمندجوان وبااخلاق عرصه تئاتراصفهان که مدتی بود بابیماری سرطان دست وپنجه نرم میکرداول آبان ماه سال جاری براثرشدت این بیماری درگذشت.
الهه خوشکام متولدسال ۱۳۵۸در اصفهان بودکه ازسال۱۳۷۶ هنر تئاتر رابابازی درنمایش ازدواج بامدرک به صورت حرفه ای آغازکرد.
نمایش های پایان رویای آز،خ مثل آزادی،تئاترخیابانی فوریت درجراحی مغز،سایه های یک زن، شبق،راحیل،تله تئاترمثل آوازخدا،خواهران هنر،خاطرات جوجه اردک زشت ومبارک هوایی می شودازجملهدبازی های این هنرمند مطرح تئاتر بود.
وی همچنین درسال ۱۳۹۰موفق به دریافت جایزه بازیگری اول زن درجشنواره کمدی اصفهان ونیز یک سال بعدتوانست جایزه بازیگری دوم زن دراین جشنواره را به خود اختصاص دهد.
یکی ازدوستان وی درخصوص بیماری این هنرمندگفت:الهه خوشکام هرازگاهی پلکش می افتدوباوجودمراجعه به پزشکان تهرانی بیماری وی تشخیص داده نمی شودتا اینکه پزشکی دراصفهان متوجه می شود که توده ای درنخاع وی شکل گرفته که درحال گسترش است.
الهه خوشکام بعدازتشخیص این توده مدتی درتهران  تحت درمان ومراقبت قرارمیگیرد اما درطول شیمی درمانی سکته مغزی وسپس آمبولی میکند وتلاش پزشکان برای احیای دوباری وی بی نتیجه می ماند
پیکر الهه خوشکام امروزصبح درگلزارشهدای اصفهان به همرا خانواده وی،هنرمندان ومردم اصفعان تشییع می شود.
گفتنی است مراسم ترحیم این هنرمند پنجشنبه ازساعت۹ال۱۱صبحودرمسجدالمهدی واقع درخیابان چمران ابتدای خیابان آل یاسین
برگزارمی شود.

Go to TOP