تعزیه ای متفاوت درخمینی شهراصفهان

همایش ملی تعزیه خوانی درجوی آبادخمینی شهراصفهان باهدف توجه وحمایت بیشترازاین هنربزرگ برگزارمی شود.

به گزارش هنرما دبیراجرایی این همایش دراین باره گفت: امسال برای نهمین سال متوالی یکی ازبزرگترین رویدادهای هنری درعرصه شبیه خوانی درجوی اباد منطقه خمینی شهرودرجوارامام زاده نجم الدین برگزارمی شود.
سلطانی افزود:این برنامه توسط چهره ها ونخبگان تعزیه خوانی ازاستان های مختلف کشورازجمله تهران،قزوین قم و مرکزی با ایده واجرایی متفاوت در۱۲ شب متوالی درمحل تکیه جوی آباد برگزارمی شودواین درحالی است که مراسم هایی اجرامی شودکه تابه حال کمتردیده شده است.
همچنین محمد محمدی فعال تعزیه و شبیه خوانی که ازبرگزارکننده های این مراسم می باشد هدف ازاجرای این مراسم رانگه داشتن این هنربزرگ وارزشمند برشمرد وخاطرنشان کرد: هرگزدراین زمینه به دنبال وابستگی های سیاسی ودولتی نبودم بلکه براساس علاقه وتوانمندی هایم این هدف رادنبال کردم وهمیشه دغدغه ام این بودکه نگذارم این هنربه زوال برسدچراکه
ذاکرینی که درحال حاضرهستن بیشتر
ازمیانسالی قدم به کهنسالی میگذارند واین مهم است که بعدازاین بزرگواران دانش وتجربه آن ها به دل خاک اسیر نشود وجوان هاعلاقه مندبتوانند دراین زمینه فعالیت کنند.
وی افزود:از دوران کودکی علاقه خاصی به تعزیه داشتم به طوری که درتمام مراسم محلی، شهرستانی، و استانی تعزیه برگزارکردم ودرحال حاضرنیز
درعرصه کشوری فعالیت میکنیم .
فعال تعزیه ادامه داد: ازدیگراهدافی که تمایل به اجرای آن دارم این است که مراسم هایی همچون حج الوداع امام حسین ع را که تابه حال کمتردیده واجراشده برگذارکنم.
محمدی خاطرنشان کرد: امروزه مراسم تعزیه خوانی ها به صورت رند انجام می شودبه طوری که دربین تعزیه خوان ها نیزعادی شده وجذابیت گذشته راندارد.
وی ادامه داد:تعزیه یه هنر جامع ازشعر،موسیقی رنگ است که هرکدام دربالاترین سبک خود معنی ومفهوم خاصی راداردکه اگردرست وبه جا انجام شودمیتوانیم حرف وفرهنگ اهل بیت رو به دنیاعرضه کنیم.

هرگاه صحبت ازدردو دل هنرمنران می شود به اداره فرهنگ و ارشاداسلامی می رسیم .
محمدمحمدی در ادامه ازعدم حمایت مسئولین به خصوص اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت وافزود: من ازمسئولین انتظاربودجه ندارم فقط درخواستم این است که ازماحمایت کنند.
وی ادامه داد:اداره ارشادنه تنها ازاین حرکت حمایت نکرد بلکه سنگ اندازی هم کرد.
وی افزود:
متاسفانه ارشادتنهاکمکی که به ما کرد دادن مجوزبود آن هم به شدت وقت ماراگرفت به طوری که می توانستیم آن وقت وزمات راصرف اجراکنیم.
محمدی ادامه داد: برخی مسئولین فقط ادعای متولی بودن در هنرتغزیه رادارندواین درحالی است که اگردرباره این هنر از آن هابپرسید اطلاعات چندانی درایت زمینه ندارند.
محمدی درخصوص تعامل تعزیه خوانی سایراستان های کشوربااصفهان وجایگاه تعزیه خوانی اصفهان درکشورگفت:تعزیه در اصفهان ازنظراجرابه نسبت استان های دیگر خوب وشاید رتبه اول راداشته باشد اماازنظراساتیدواینکه دوستان ذاکردرچه رده ای هستند شهرای دیگرهمچون تهران و قزوین بهترباتجربه تر هستندچراکه تعزیه خوان های تهران افتخارشاگردی درمحضر اساتید پیشکسوتی همچون استادفیاض راداشته اند.
همچنین سلطانی مدیراجرایی این همایش درادامه تصریح کرد:یکی از آسیب های تعزیه دراستان اصفهان نگاه تک بعدی به آن است به طوری که تعزیه رابه دودسته رند وغریب تقسیم کرده است که حدود۹۰ درصدمراسم های تعزیه دردسته رند قرار دارند.
این مراسم از امشب به مدت ۱۲شب ازساعت ۷ تا ۱۰:۳۰درمحل تکیه جوی آبادخمینی شهربرگزار واجرا می شود.

  1. هوازاده گفت:

    به آقای محمدی و تمامی دست اندرگاران برگزاری این مراسم با شکوه خسته نباشید عرض می کنم.
    اجرتون با سید و سالار شهیدان.
    این مراسم در جوی آباد قدیم یکی از محله های با قدمت تاریخی زیاد که در شهرستان خمینی شهر قرارداره برگزار میشه.

Go to TOP