محبت لوح بود و عشق خامه

نمایشگاه نگارگری آثار آرزو حسینی با نام عشقنامه در نقش خانه حوزه هنری اصفهان برپاشده است.

Go to TOP