در راستای زندگی بهتر،

فلسفی زیستن، هنر است

اندیشیدن یک خاصیت دارد که مردم فرا می گیرند هرچه را می شنوند بایستی قبل از پذیرش نسبت به آن شناخت پیدا کنند، به سراغ چیستی، چرایی و چگونگی آن روند و به مسیرعلت یابی راه یابند. این گونه تفکر از جنس تفکر فلسفی و فلسفیدن است.

دکتر نرگس عطریان، عضوهیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگی و رسانه/ هنرما: بانگاهی به مسیر فعلی شهرها به خوبی می توان دریافت نوعی چرخش فرهنگی در برنامه ریزی توسعه شهری نیاز است. برخلاف نگاه سنتی که بیشتر معطوف به مسائلی ساختاری همچون ساخت پل، پارک، اتوبان و به طور کلی کالبد شهری بوده است، بایستی به سمت ایجاد رضایتمندی از زندگی در قالب کالبد شهرحرکت کرد.
شهرها دارای ماهیتی انسان محور هستند و لازمه خوب زیستن در آن حفظ روابط انسانی است که مبتنی بر بینش ها و طرز فکرهاست. رشد و رفاه شهروندان در گرو توسعه فرهنگی و ارتقاء فرهنگ شهری است. موضوعات مشارکت اجتماعی، احساس تعلق، ایجاد همگرایی فرهنگی و افزایش حس هویت فرهنگی باعث تقویت سرمایه های فرهنگی می شوند. در اینجا لزوم برنامه ریزی انسانی به شدت حس می شود. تقویت ارزش ها و تضعیف ضد ارزشها و همچنین آموزش و پرورش شیوه تفکر در شهروندان رمز موفقیت است.
داشتن انسانهایی پویا، سرزنده، آگاه، متفکر، درست کردار و ارزشگرا اهداف زیربنایی توسعه شهری است. هرگونه تغییر در رفتارشهری نیازمند تغییر در خلق و خوی شهروندان و تقویت ارزش های اجتماعی و اخلاقی است. رشد تفکرحرکت زیرساختی توسعه شهر است. جهت جلوه سازی این مهم باید اعتقاد راسخ داشت«فلسفی زیستن هنراست». فلسفه اندیشیدن است.
اندیشیدن یک خاصیت دارد که مردم فرا می گیرند هرچه را می شنوند بایستی قبل از پذیرش نسبت به آن شناخت پیدا کنند، به سراغ چیستی، چرایی و چگونگی آن روند و به مسیرعلت یابی راه یابند. این گونه تفکر از جنس تفکر فلسفی و فلسفیدن است.
تفکر فلسفی حوزه آگاهی شهر را تقویت می کند و آنچه را که مردم می دانند با توجیه عقلی همراه می‌کند. پس شهروندان باید عادت به تفکر و تدبر داشته باشند و پیش از پذیرش مطلق به نتایج و عواقب خطرات اجتماعی بیندیشند و از رویه های عقلانیت و منطق بیش از احساس و هیجان پیروی نکنند.

Go to TOP